1 Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van ons en alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen u en ons. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden.

1.2 Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat wij het recht zouden verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van u worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden ons slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door u verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door ons met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Door ons verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat wij een order of opdracht schriftelijk hebben bevestigd of nadat wij met de uitvoering van de order of opdracht zijn begonnen. De order- resp. opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij u daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij u binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden ons slechts voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Wij zijn bevoegd, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte order of opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan u worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief BTW en administratiekosten.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3 De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van door ons te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen; wij zijn gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan u door te belasten.

4.4 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat wij gerechtigd zijn door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer u niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven bent u gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan. Opzegging laat uw verplichtingen tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde geplande ingangsdatum onverlet.

Artikel 5. Reclames

5.1 U, dan wel een in uw opdracht handelende derde, dient de door ons geleverde zaken terstond (na ontvangst) nauwkeurig te controleren.

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geheel of in gedeelten geleverde zaken dienen binnen vijf (5) werkdagen na levering daarvan schriftelijk ter kennis te worden gebracht van ons, met opgave van leverings- of factuurnummer van de betreffende zending, bij gebreke waarvan elk recht van u ter zake is vervallen.

5.3 U zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door ons in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle met de klacht gepaard gaande relevante omstandigheden. Indien u geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft u geen aanspraken ter zake.

5.4 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan u geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen jegens ons.

5.5 U bent verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

5.6 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig dit artikel is geklaagd en genoegzaam door u is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, hebben wij de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij u alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zijn wij ter zake van onze verplichtingen volledig gekweten. Het staat u niet vrij de zaken te retourneren, voordat wij daarmee conform de bepalingen van de toepasselijke RMA Voorwaarden hebben ingestemd.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van ons vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Betaling zal plaatsvinden zonder korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

6.4 Wanneer onze vordering niet binnen de gestelde termijn wordt betaald zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande per de factuurvervaldatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer u na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, zijn wij bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- en administratiekosten. De buitengerechtelijke incassokosten inclusief administratiekosten worden ten deze gesteld op het bedrag dat onze advocaat ons in rekening brengt voor de incasso, met een minimum van 15% van het bedrag van de vordering, dat bedrag weer met een minimum van € 500,00. Wij zijn niet verplicht tot bewijs dat deze kosten door ons zijn gemaakt.

6.5 Wij zijn gerechtigd een gedeelte van de prijs en / of anderszins door ons op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen, dan wel, naar onze keuze, een bankgarantie of anderszins een (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat u op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al uw verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van u om de verlangende zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, interest en schade.

6.6 Door u gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien u vermeld dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

6.7 Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen worden bij nieuwe relaties de eerste drie orders onder rembours geleverd en daarvoor kosten in rekening gebracht. Zolang wij geen kredietlimiet hebben toegestaan, wordt alleen onder rembours of middels vooruitbetaling geleverd.

6.8 Ingeval u enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met uw crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, uw bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te uwen laste wordt gelegd of in geval naar onze mening op redelijke gronden nakoming door u niet meer te verwachten is, is elke vordering van ons op u terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens hebben wij dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde nog niet betaalde zaken terug te nemen, dit alles onverminderd ons recht op betaling, dan wel op schadevergoeding, en ons recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht

7.1 Alle aan u geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die u verschuldigd bent of zal zijn voor door ons geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.

7.2 U bent gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na onze schriftelijke toestemming te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang u niet volledig aan uw verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

7.3 Indien en zolang wij eigenaar van de zaken zijn, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal u ons (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan wij eigenaar zijn, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal u onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op onze (eigendoms-) rechten. U staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.

7.4 Wij verschaffen aan u op het moment dat u aan al uw betalingsverplichtingen jegens ons zoals vermeld in lid 1 heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij op u hebben. U zal op eerste verzoek van ons uw medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

7.5 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van u onder ons hebben, indien u verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen. Voor op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die zaken op de dag van terugname.

Artikel 8. Levertijd

8.1 Alle door ons genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dienen we schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

8.2 Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft u nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op u rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 9. Levering en risico

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Emma Solutions. Vanaf het moment van levering gaat het risico (van verlies, vergaan, beschadigingen etc.), ongeacht de oorzaak daarvan, over op u.

9.2 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal plaatsvinden, mogen wij de leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat u het in de voorafgaande fase geleverde schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al uw (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen zijn wij gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.3 Indien geleverde zaken na het verstrijken van de levertijd voor u beschikbaar zijn doch niet door u worden afgenomen, dan worden deze te uwer beschikking opgeslagen voor uw rekening en risico.

Artikel 10. Transport

Wij bepalen de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending en vervoer van zaken geschiedt steeds voor uw rekening en risico. Wij zijn slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover wij ons daartoe schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 11. Software

11.1 De navolgende bepalingen van dit art. 11 zijn in het bijzonder van toepassing indien wij software leveren c.q. in licentie geven.

11.2 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door ons aan u in licentie gegeven softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij ons c.q. onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. U zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

11.3 U bent gemachtigd de door ons aan u in licentie gegeven software producten aan eindgebruikers in sublicentie te geven. U hebt het recht aan uw eindgebruikers een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de door ons aan u in licentie gegeven software producten conform de betreffende software licentievoorwaarden.

11.4 Deze machtiging geeft u niet het recht de door ons aan u in licentie gegeven software producten en de daarbij behorende documentatie te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan uw eindgebruikers ter beschikking te stellen.

11.5 U bent gehouden uw eindgebruikers expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de door ons aan u in licentie gegeven software producten de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

11.6 Op het moment dat de door ons geleverde in licentie genomen software wordt beëindigd door onze licentiegever, eindigt van rechtswege elke sublicentie.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien wij door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op betaling door u voor reeds door ons verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zullen wij alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor wij tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden of –beperkingen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door onze toeleveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens u in redelijkheid niet (meer) kunnen nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1 Indien zaken door ons van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie van ons naar u zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de betreffende toeleverancier naar ons. Wij zullen u op uw verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. De garantie houdt voor het overige in dat wij ons best doen om de geleverde goederen te herstellen.

13.2 Verbruiksartikelen als toners, cartridges en geheugendragers zijn van deze garantie uitgesloten. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden ons eigendom. Gebreken dienen schriftelijk bij ons te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegevens zijn wij nimmer aansprakelijk.

13.3 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-) doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de zaken door anderen dan ons zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden. Evenmin kan de garantie worden ingeroepen indien vervanging heeft plaatsgevonden van enig (onder)deel met minder compatibele en/of kwalitatief niet tenminste met de oorspronkelijke onderdelen gelijkwaardige zaken.

13.4 Door voldoening aan één van de in art. 13.1 genoemde prestaties is Emma Solutions ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. U bent niet gerechtigd tot schadevergoeding, noch bent u gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door ons aan u in rekening worden gebracht.

13.6 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, bent u verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door ons nader op te geven adres.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 In geval van een tekortkoming door ons in de nakoming van enigerlei overeenkomst tussen u en ons, heeft u recht op schadevergoeding tot maximaal de factuurwaarde van de contractuele verbintenis waarin wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten, behoudens voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zoals bedoeld bij 14.3 een hoger bedrag uitkeert.

14.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, milieuschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden.

14.3 Wij zijn verzekerd via een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Claeren Risicobeheerders. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot zover als onze verzekering dekking biedt. Bovendien is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van ons eigen risico.

14.4 Wij zijn niet aansprakelijk te houden voor schade als u op het moment, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke bent met de nakoming van een verplichting tegenover ons.

14.5 Als wij bij de uitvoering van een overeenkomst met u hulppersonen inschakelen dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt, behalve voor zover die door enige verzekeraar (die van hen of van ons) wordt vergoed. Als een hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, hebben wij de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens u te aanvaarden.

14.6 Iedere vordering tot schadevergoeding die u mocht hebben heeft een verjaringstermijn van één jaar. De termijn zal direct gaan lopen na de dag waarop u met de schade bekend bent geworden. Indien wij ons bedrijf mochten staken, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding uiterlijk een jaar na de dag waarop het kantoor is gestaakt.

14.7 Indien wij door derden mochten worden aangesproken voor schade hoe ook genaamd en waarvoor u aangesproken dient te worden, dan zal u ons ter zake daarvan volledig vrijwaren.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. U bent verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door uw werknemers in acht wordt genomen.

15.2 Het is u zonder onze voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij ons berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is u evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

15.3 Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt u een direct opeisbare boete aan ons van € 5.000,- per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij ieder bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van ons, als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 16. Exportrestricties

U zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met ons verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. U vrijwaart ons voor ieder nadeel dat wij lijden indien u deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Tussen ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Oost-Brabant . De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 Indien wij ten behoeve van u diensten verrichten, zijn in aanvulling op de vorenstaande voorwaarden de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In geval van enige onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in art. 1 t/m 17.

Artikel 18. Totstandkoming opdracht

18.1 Wij spannen ons ervoor in, in onze aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.

18.2 Wij hebben het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en zijn niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

18.3 Wij worden ter zake van opdrachten voor leveringen van diensten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gerechtigd zijn.

18.4 Zolang een aanbieding door ons niet tot een opdracht heeft geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.

18.5 Indien naar uw of ons oordeel derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, bent u gehouden in alle redelijkheid uw medewerking te verlenen.

18.6 Alle contacten met ingeschakelde derden lopen via ons. U kan slechts na overleg met ons derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken en kan met deze derden niet zelfstandig over werkzaamheden afspraken maken.

Artikel 19. Prijs voor diensten

19.1 Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald, bestaan de aan u te berekenen kosten uit een post “diensten”, welke gebaseerd is op de begrote tijdsduur en de in de offerte opgegeven tarieven, alsmede uit een post “verschotten” ter dekking van niet in de opgegeven tarieven inbegrepen kosten, zoals reis en verblijfskosten.

19.2 Indien voor de post “diensten” een totaalbedrag is overeengekomen zal dit bedrag in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van de opdracht als voorschot aan u worden gefactureerd en zullen de gemaakte verschotten per maand in rekening worden gebracht.

19.3 Indien voor de post “diensten” geen totaalbedrag is overeengekomen zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke tijdsbesteding en de in de offerte opgegeven tarieven, evenals de gemaakte verschotten.

Artikel 20. Personeel bij uitvoering opdracht

20.1 Wij zijn te allen tijde bevoegd de samenstelling van een team te wijzigen. Wij zullen de continuïteit van de werkzaamheden en de overeengekomen deskundigheid van het team handhaven. Ter zake van wijziging van de samenstelling van het team zullen wij met u in overleg treden.

20.2 Het bepaalde in lid 1 is tevens van toepassing indien derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

20.3 Het is ons beide verboden tijdens de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen een jaar nadat de opdracht is beëindigd personeel van de ander (daaronder begrepen door toedoen van ons ingeschakelde derden) in dienst te nemen, dan wel met dit personeel over indiensttreding te overleggen, tenzij daaraan een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de ander is voorafgegaan.

Artikel 21. Uitvoering opdracht

21.1 Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

21.2 De resultaten van het gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Ofschoon opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, verstrekken wij generlei garantie met betrekking tot de resultaten van door ons verrichte studies en adviezen. Wij hebben ter zake een inspanningsverplichting en zijn nimmer aansprakelijk voor schade.

Artikel 22. Meerwerk

22.1 Indien er naar onze mening sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en het overeengekomen tijdstip van levering, zulks voor uw rekening en risico.

22.2 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door ons aan u schriftelijk worden meegedeeld. U wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij u schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na bedoelde kennisgeving door ons.

22.3 Meerwerk en een aangepaste levertijd geven u niet het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

22.4 Indien de hoeveelheid gewicht in tijd per maand overschreden wordt, hebben wij het recht om dit meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 23. Voortijdige beëindiging opdracht

Indien wij van oordeel zijn dat de werkzaamheden door ons niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, de opdrachtbevestiging of eventuele nadere specificaties, zullen wij met elkaar in overleg treden.

Indien wij niet tot overeenstemming komen heeft, tenzij art. 22.3 van toepassing is, ieder der partijen het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen met een opzegtermijn van één maand, uitgezonderd opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden. Ingeval van voortijdige beëindiging conform de vorige zin zal u aan ons de overeengekomen vergoeding voor diensten verricht tot aan de datum waarop de overeenkomst eindigt verschuldigd zijn. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door u zal u aan ons tevens de kosten vergoeden die verband houden met gereserveerde capaciteit en inzet van personeel gedurende drie maanden na de datum waarop de overeenkomst eindigt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Privacy verklaring
Accepteren